Về chúng tôi

Hội Hỗ trợ Cộng đồng Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam (Supporting Social Enterprise Community Association – SSEC) là một tổ chức tự nguyện của những cá nhân có tâm huyết, định hướng và có khả năng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp xã hội (DNXH) tại Việt Nam, có thể đang hoạt động chuyên môn thuần túy, hoặc tham gia/lãnh đạo các hoạt động/dự án/DNXH nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.