Lịch sử hình thành

2012: Thành lập CLB Doanh Nhân Xã Hội miền Nam – SSEC từ sáng kiến của DNXH Sống Xanh và được sự bảo trợ của CSIP (Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng).
2015: Thành lập Nhóm BIR Tp.HCM gồm các chuyên gia tư vấn DNXH do Hội Đồng Anh đào tạo.
2016: Thành lập Cộng đồng Hỗ trợ DNXH Việt Nam – SSEC trên cơ sở sát nhập Nhóm BIR vào CLB Doanh Nhân Xã Hội miền Nam.
2017: Thành lập Hội Hỗ trợ Cộng đồng DNXH Việt Nam – SSEC.