Sứ mệnh, Tầm nhìn & Định hướng hoạt động

Sứ mệnh:

Thúc đẩy và phát triển mô hình DNXH ở Việt Nam, góp phần lan toả tinh thần doanh nhân xã hội trên thế giới.

Tầm nhìn:

Trở thành một tổ chức kiểu mẫu đi đầu trong việc thúc đẩy và phát triển cộng đồng Doanh nhân xã hội.

Định hướng hoạt động:

  1. Tư vấn và đào tạo kỹ năng cho DNXH.
  2. Kết nối và phát triển kinh doanh cho DNXH.
  3. Cổ vũ và thúc đẩy tinh thần doanh nhân xã hội trong cộng đồng.