Ban điều hành đương nhiệm

. Chủ tịch: Nguyễn Thị Hà Thanh.
. Đồng sáng lập, kiêm Phó chủ tịch Đối ngoại: Bùi Việt Hà.
. Phó chủ tịch Đào tạo: Trần Thiên Trà.
. Phó chủ tịch Marketing: Nguyễn Thị Thái Bình.
. Phó chủ tịch Phát triển kinh doanh: Nguyễn Lê Phú.
. Phó chủ tịch Nhân sự: Hồ Trọng Khanh.